Zrealizowane

Fundacja Kreatywnych Zmian Społecznych była realizatorem projektu Potencjał jest w NAS – zmianę umożliwi KIS” – Numer umowy 193.I/2021 współfinansowanego z Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022”

Projekt realizowany był w okresie od 01.06.2021 roku do 31.12.2021 roku.

Głównym celem projektu było zwiększanie dostępności dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym do usług reintegracyjnych.

Projekt był skierowany do 21 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przede wszystkim do klientów systemu pomocy społecznej o największym zakresie deficytów i doświadczanych problemów przede wszystkim w sferze społecznej ich życia, którzy często nie rokują zaktywizowaniem zawodowym, a przede wszystkim wymagają gruntownego wsparcia w zakresie pełnienia ról społecznych (role opiekuńcze, wychowawcze, obywatelskie), kierowania własnym życiem (podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów), rozwoju umiejętności społecznych (komunikacja z ludźmi, nazywanie i komunikowanie emocji, rozwiązywanie konfliktów), czy też kształtowania funkcjonalnej samooceny i samodyscypliny.

W ramach projektu oferowano wsparcie w postaci:

  • sporządzenie indywidualnego potencjału reintegracyjnego
  • sporządzenie Indywidualnego Planu Reintegracyjnego (zaplanowanie ścieżki wsparcia) oraz Indywidualnej Karty Usług (gdzie dokonywany jest monitoring wsparcia zarówno indywidualnego jak i grupowego) 
  • warsztaty i spotkania integracyjne
  • Akademia Zdrowia, Sportu i Rekreacji (zajęcia na miejscu i w terenie (sport  i rekreacja), wyjazdy turystyczno-krajoznawcze, zabezpieczenie indywidualnych potrzeb zdrowotnych uczestników, zwiedzanie najbliższej okolicy, zajęcia z obszaru zdrowia)
  • Akademia Kultury -znaczenie kultury w życiu codziennym ( zajęcia grupowe, wyjścia na zewnątrz: filharmonia, teatr, kino, muzea, konsultacje ze specjalistami, spotkania z twórcami)
  • poradnictwo indywidualne i grupowe (m.in. psycholog, prawnik, psychoterapeuta, terapeuta uzależnień, specjalista ds. pracy z rodziną/pedagog, informatyk)
  • zajęcia edukacyjne- ogólnorozwojowe (m.in. warsztaty komputerowe, savoir-vivre, kompetencji społecznych, o bezpieczeństwie)
  • poszerzenie profilu usług – reintegracja zawodowa (m.in. spotkania z ekonomią społeczną, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe/kompetencyjne)