Skorzystaj z szansy

Fundacja Kreatywnych Zmian Społecznych realizuje jako partner projekt „Skorzystaj z szansy” – Numer umowy RPMA.09.01.00-14-i878/22 – współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społ.-zawodowym 46 osób [26K/20M] od 18 r.ż., zamieszkujących w rozum. KC w województwie mazowieckim w powiatach: miasto Radom, radomskim, szydłowieckim i przysuskim, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ., pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych i biernych zawodowo): 23 [13K/10M] doświadczających wielokrotnego wykluczenia i 23 [13K/10M] obywateli Ukrainy (zg.z definicją w Regulaminie konkursu), w tym min.5[3K/2M] osób z niepełnosprawnościami, poprzez skorzystanie z instrumentów aktywizacji społ. i zawodowej, dostosowanych do potrzeb UP w oparciu o Indywidualną Ścieżkę Reintegracji.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2023 roku do 31.12.2023 roku.

W ramach projektu oferowane jest wsparcie w postaci:

 • Identyfikacji potrzeb i opracowania IŚR dla 46 UP,
 • Grupowych treningów kompetencji społecznych dla 46 UP,
 • Indywidualnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego dla 32 UP,
 • Indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla 46 UP,
 • Indywidualnego poradnictwa zawodowego w formie jobcoachingu dla 46 UP,
 • Szkoleń zawodowych dla 46 UP,
 • Średnio 4 – miesięcznych staży dla 35 UP,
 • Indywidualnego pośrednictwa pracy dla 46 UP,
 • Stypendiów szkoleniowych i stażowych,
 • Zwrotów kosztów dojazdu na wsparcia,
 • Zwrotów kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną.