RODO

Inspektor Ochrony Danych – Marcin Agatowski, kontakt: email: marcinagatowski@op.pl lub pisemnie na adres:
Fundacja Kreatywnych Zmian Społecznych, Aleja Tadeusza Kościuszki 2A, 42-202 Częstochowa z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż :

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Fundacji Kreatywnych Zmian Społecznych, Aleja Tadeusza Kościuszki 2A, 42-202 Częstochowa, tel. 669 430 643 email: fundacjakzs@gmail.com jest Fundacja Kreatywnych Zmian Społecznych.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: email: marcinagatowski@op.pl lub pisemnie na adres administratora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”;
 3. Administrator danych osobowych – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie : prawa/zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu: realizacji celów statutowych Fundacji Kreatywnych Zmian Społecznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a),b),c),f) oraz art. 9 ust. 2 lit. a),b),c),d),h),i) Rozporządzenia, a także mogą być wykorzystane w związku z wniesieniem przez Pani/Pana skargi/pisma/wniosku, bądź przekazaniem ich do rozpatrzenia przez Fundację przez inny organ.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
 6. podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. sądom, instytucjom państwowym, itp.), gdy wystąpią z takim żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną;
 7. podmiotom uczestniczącym w realizacji usługi.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa i zobowiązań wynikających z zawartych umów oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Fundacji.
 9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, prawo do wniesienia sprzeciwu, a także prawo do usunięcia danych osobowych(nie ma zastosowania w związku z art. 17 ust. 3 lit. c Rozporządzenia) oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
 10. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 12. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
 13. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie danych będzie skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia skargi/ pisma/wniosku.