Pośrednictwo pracy

Realizowane przez nas pośrednictwo pracy polega na:

  • udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych;
  • pozyskiwaniu ofert pracy;
  • udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy;
  • informowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy;
  • inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami;
  • współdziałaniu powiatowych urzędów pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania;
  • informowaniu bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach.