Nie bój się działać!

Fundacja Kreatywnych Zmian Społecznych realizuje jako partner projekt „Nie bój się działać!” – Numer umowy PFRON: ZZO/000135/13/D – współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dofinansowanie projektu ze środków PFRON: 301369,08 zł.

Wartość projektu: 355 599,08 zł.

Celem głównym projektu jest wsparcie osób z niepełnosprawnościami (w wieku aktywności zawodowej) zamieszkujących teren województwa świętokrzyskiego, należących do grupy osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy do aktywnego poszukiwania pracy i utrzymania zatrudnienia, przez realizację kompleksowego programu aktywizacji, opartego na indywidualnie opracowanym Planie Drogi Życiowej i Zawodowej.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.07.2023 roku do 31.12.2024 roku.

LIDER PROJEKTU – FUNDACJA MOŻESZ WIĘCEJ

Nie bój się działać! | Fundacja Możesz Więcej (mozeszwiecej.org.pl)

Nr umowy PFRON: ZZO/000135/13/D

Dofinansowanie projektu ze środków PFRON: 301369,08 zł.

Wartość projektu: 355 599,08 zł.

Masz 18 lat lub więcej i jesteś w wieku aktywności zawodowej, posiadasz aktualne orzeczenie o  niepełnosprawności,  mieszkasz na terenie województwa świętokrzyskiego, nigdzie nie pracujesz, nie uczysz się i chcesz to zmienić?. Zgłoś się do projektu “Nie bój się działać!”.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY!!! 

Do projektu zapraszamy osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym, umiarkowanym i lekkim

spełniające następujące warunki:
•       na dzień przystąpienia do projektu pozostające bez zatrudnienia,
•       są w wieku aktywności zawodowej
•       zamieszkują na terenie województwa świętokrzyskiego w rozumieniu
przepisów KC,
•       nie korzystają z tych samych formy wsparcia w ramach kilku
równocześnie realizowanych projektów,

Co oferujemy (formy wsparcia realizowane w ramach projektu):
•       zaplanowanie Indywidualnej Ścieżki Kariery Zawodowej,
•       indywidualne poradnictwo zawodowe w formie jobcoachingu
•       indywidualne poradnictwo psychologiczne dla 20 UP,
•       grupowe warsztaty zawodowe
•       grupowe poradnictwo zawodowe,
•       indywidualne pośrednictwo pracy
•       szkolenia zawodowe dla 24UP
•       dwu miesięczne staże zawodowe dla 10 UP
Zapewniamy:
•       stypendium stażowe;
•       szkolenia podnoszące kwalifikacje;
•       oferty pracy;
•       profesjonalne wsparcie doradcze.

Termin  realizacji projektu:

01.07.2023-31.12.2024 realizowany w podziale na dwa etapy:
•       01.07.2023-31.03.2024
•       01.04.2024-31.12.2024

Biuro projektu: ul. Kasztanowa 12/34, 25-555 Kielce
Koordynator: Agnieszką Rożek-Kwiecień

e-mail: agnieszka.rozek-kwiecien@mozeszwiecej.org.pl
nr tel. 577-999-321 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00).

Etapy rekrutacji:

Rekrutacja w terminie: 07-08.2023 (I okres finansowania) oraz 04-05.2024 (II okres finansowania). Odpowiedzialność: Koordynator proj.
Etapy rekrutacji:
1. Nabór formularzy (dostępne w biurze projektu i na stronie www, w formularzu pyt. o specjalne potrzeby ON) –
pocztą/mailem/kurierem/osobiście-dogodnie dla każdej osoby
2. Ocena kryteriów formalnych (w ciągu 3 dni robocze od przyjęcia formularza):
• status osoby z niepełnosprawnością (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne)
• status osoby bez zatrudnienia (zaśw. z PUP lub zaśw. z ZUS [w przypadku niezarejestrowanych bezrobotnych lub biernych
zawodowo])
• miejsce zamieszkania na terenie woj. świętokrzyskiego w rozum. KC (ośw.)
• osoby pełnoletnie w wieku aktywności zawodowej (kobieta 18-59, mężczyzna 18-64 lata) (ośw., PESEL)
• nieobjęcie tymi samymi działaniami aktywizacyjnymi w ramach innych zadań lub projektów finansowanych ze środków PFRON
realizowanych w tym samym czasie (ośw.)
Niespełnienie kryteriów – odrzucenie zgłoszenia.
3.Ocena kryteriów premiujących (termin jw.):
• stopień niepełnosprawności: znaczny +3 pkt, umiarkowany +2 pkt (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności)
• brak doświadczenia zawodowego +1 pkt (ośw. UP)
• kobiety +1 pkt (ośw. UP)
• niskie kwalifikacje (wykształcenie do ISCED 3 włącznie) +1pkt (ośw. UP)
• status osoby długotrwale bezrobotnej +1pkt (zaśw.z PUP / ZUS)
• zamieszkiwanie na obszarach wiejskich +1pkt (ośw. UP)
4. Kandydaci odbędą rozmowę rekrutacyjną z doradcą zawodowym/ psychologiem(możliwa w formie zdalnej), podczas której zostanie
oceniony poziom ich motywacji do zmiany swej sytuacji życiowej / zawodowej (w skali 0 – 10 pkt).

W pierwszym okresie realizacji projektu (01.07.2023 – 31.03.2024) przyjętych zostanie 20 osób spełniających kryteria formalne, z
najwyższą liczbą punktów (za kryt. premiujące i rozmowę rekrutacyjną).

Kandydaci będą informowani o wynikach:
telefonicznie/mailowo(w ciągu 5 dni roboczych od rozmowy).
Jeśli zainteresowanie będzie większe niż zakładane – zostaną utworzone listy rezerwowe. W przypadku rezygnacji bądź wykluczenie UP, kolejne osoby z listy zostaną zakwalifikowane. Listy dostępne w biurze projektu. Gdy równa liczba punktów – decyduje
kolejność zgłoszeń.

Działania:

W ramach projektu zaplanowano realizację działań  w wyniku których UP rozwiążą problemy utrudniające lub uniemożliwiające im podjęcie i utrzymanie zatrudnienia, dostosują posiadane kompetencje/kwalifikacje do potrzeb pracodawców i zdobędą doświadczenie zawodowe, co przyczyni się do wejścia na rynek pracy:

1) Przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej w formie IPD oraz monitoring realizacji IPD –
obligatoryjnie
2) Indywidualne poradnictwo zawodowe w formie jobcoachingu – obligatoryjnie
3) Indywidualne poradnictwo psychologiczne – fakultatywnie
4) Grupowe warsztaty zawodowe – obligatoryjnie
5) Indywidualne pośrednictwo pracy – obligatoryjnie
Ponadto uczestnicy będą mieli możliwość wzięcia udziału w:
SZKOLENIACH ZAWODOWYCH – 24 UP
SZKOLENIA ZAWODOWE służące nabyciu kompetencji / kwalifikacji zawodowych,  tematyka określona na podstawie IPD
STAŻU ZAWODOWYM – 25% UP tj. 10 osób zostanie objętych 2 -miesięcznym stażem

AKTUALNOŚCI:

Rozpoczynamy rekrutację, zainteresowane osoby prosimy o kontakt

e-mail: agnieszka.rozek-kwiecien@mozeszwiecej.org.pl
nr tel. 577-999-321 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00).

Projekt realizowany zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji oraz równości szans kobiet i mężczyzn.

Zakończono rekrutację do I edycji

Harmonogram:

Harmonogram IPW_NBSD

Harmonogram kwartalny III_IV_kwartał

Harmonogram-grupowe warsztaty zawodowe _gr 1

Harmonogram-grupowe warsztaty zawodowe _gr 2

Harmonogram kwartalny_IV kwartał_szkolenia zawodowe

Harmonogram-indywidualne spotkania z psychologiem_ wrzesień

Harmonogram-indywidualne spotkania z psychologiem_ październik

Harmonogram-monitoring IPD_ październik

Harmonogram-monitoring IPD_ listopad

Harmonogram-monitoring IPD_ grudzien

ZAPYTANIE OFERTOWE W CELU ROZEZNANIA RYNKU 

Zapytanie ofertowe NBSD_SZKOLENIA

Załaczniki do zapytania ofertowego_NBSD

Termin składania ofert do dn. 21.09.2023r. (szczegółowe informacje w zapytaniu)

Wersja edytowalna dostępna na życzenie (kontakt:agnieszka.rozek-kwiecien@mozeszwiecej.org.pl)

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIE OFERTOWE W CELU ROZEZNANIA RYNKU:

wybrany wykonawca: Fundacja Rozwoju Systemowego

NIP: 9482633753