Deklaracja dostępności Strona internetowa Fundacji Kreatywnych Zmian Społecznych

Fundacja Kreatywnych Zmian Społecznych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Fundacji Kreatywnych Zmian Społecznych.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marcin Agatowski.
 • E-mail: fundacjakzs@gmail.com
 • Telefon: +48 669 430 643

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
 • Adres: al. Solidarności 77; 00-090 Warszawa
 • E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
 • Telefon: 22 55 17 700

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Fundacja Kreatywnych Zmian Społecznych, Aleja Tadeusza Kościuszki 2A, 42-202 Częstochowa Do siedziby Fundacji Kreatywnych Zmian Społecznych można dojechać samodzielnie (parking przed budynkiem – znajdują się miejsca postojowe przeznaczone dla pojazdów osób z niepełnosprawnościami) lub środkami komunikacji publicznej. Dojazd autobusem komunikacji miejskiej: przystanek Plac Biegańskiego 03.

Do budynku prowadzi jedno wejście. Jest ono dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym poruszających się na wózku i osób niewidomych lub słabowidzących. Drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka. Wejścia do budynku zostało specjalnie oznakowane w celu ułatwienia poruszania się osobom słabowidzącym. Do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem lub osobą asystującą.

Budynek pozwalający osobom z niepełnosprawnością ruchową na dostęp do wszystkich pomieszczeń budynku przeznaczonych dla klientów (pozbawiony schodów i progów wejściowych). W budynku znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózku. Sala konferencyjna jest przystosowana dla osób poruszających się na wózku.